Nya lagkrav inom planering och projektering

Med anledning av den nyss publicerade AFS:en (AFS 2020:1) Arbetsplatsens utformning och den pågående arbetet för att ändra strukturen på regelverket kring arbetsmiljöarbete inom planering, projektering och samordning så påverkar det en mängd olika roller inom bygg och anläggning.

Byggherren:

Får ett uttalat ansvar att förhålla sig till och inte enbart påpekat/insinuerat som tidigare.

Projektörer och konstruktörer: 

Får ett uttalat arbetssätt att förhålla sig till och dessutom det indirekta kravet på att utbilda sig för att efterleva den kompetens som byggherren behöver (har som krav att säkerställa)

BAS-P: 

Får ytterligare ett förtydligande och en hjälp i att samordna och leda arbetsmiljöarbetet med uttalade arbetssätt.

På Safety First Academy så har vi sedan 2018 arbetat med exempelvis versionshanterad och skedesplanerad riskhantering vilket även ingår i vårat kursutbud.

Behovet och kravet av utbildad och kompetent personal inom byggarbetsmiljö kommer att växa enormt de närmaste åren. Vi står därför redo att erbjuda kurser till dig som byggherre, projektör/konstruktör eller BAS-P/U som går hand i hand med framtidens utveckling.

Frågor och svar om de nya reglerna

Dels så har tidigare regelverk varit otydligt och svårnavigerat när det gäller mer exakt vilket ansvar och arbetssätt som gäller. Dels så har det slarvats något med arbetsmiljöarbetet bland byggherrar och även från byggarbetsmiljösamordnarnas sida. 

  1. Först och främst så behöver du vidimera den utbildning som krävs vilket du exempelvis får genom att ha genomgången utbildning i BAS-P/U eller motsvarande, vilket normalt görs av de som ska jobba som BAS-P/U eller är projekt-/projekteringsledare. 
  2. Erfarenhet fås genom den tid du har arbetat inom ditt teknikområde för att kunna få en förståelse för hur tekniska lösningar och ditt arbete påverkar arbetsmiljön.
  3. Kompetens är en kombination av både utbildning och erfarenhet samt att det företag och hur en grupp (ex. teknikområde, projektgrupp m.m) är organiserad är att anse som tillräckligt för att efterleva kompetenskraven.

Genom kursen "Bygg- och arbetsmiljö under planering och projektering" så får du det intyg du behöver för att främst vidimera utbildningskravet, men även verktygen för att höja kompetensen inom ditt teknikområde, din grupp eller de framtida projekt du kommer att arbeta i.

Vad gäller ansvar och rollen att leda och samordna arbetsmiljöarbetet så är denna oförändrad. Dock så klargörs det exempelvis att en BAS-P ska ingå i projektledningen och hur ex. överlämning av arbetsmiljöinformation ska ske. Det framgår även att för riskhanteringen så ska denna "versionshanteras" vilket kan, för en del som har gått äldre utbildningar, vara en nyhet.

Vem: Byggherrarna, det vill säga de som beställer för att låta uppföra en byggnad eller anläggning är de som har kraven på sig från gällande lagstiftning att tillse planering och projektering för en god arbetsmiljö. Dessa krav ska tillgodoses genom att anlita resurser med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet.

Arbetsmiljölagen och föreskrifterna kring bygg- och anläggningsarbete är gällande i en mängd olika projekt, några exempel:

  • Att bygga en villa, ett kontor/skola/arbetsplats, en fabrik eller en tunnel. 
  • Att renovera genom att måla om, byta vatten- och avloppsstammar eller elinstallationer. 
  • Att anlägga en park, schakta för ledningar och vägar eller bygga/underhålla vägar och järnvägsspår. 
  • Att montera kraftledningar eller master.

En fullständig lista på när det anses vara ett bygg- och anläggningsarbete (och därmed så gäller byggarbetsmiljöreglerna) hittar du här.

Dessa regler kring arbetsmiljöarbetet är gällande i alla skeden, från idé och systemskede till drifts- och bruksskedet.

Antagligen. Det beror helt på hur du har arbetat tidigare och hur väl man införlivar arbetsmiljöarbetet i sitt arbete med att ta fram tekniska lösningar, utrymmen et c. 

Med rätt grundkunskap, mallar och verktyg så kommer du öka din förståelse för arbetet och spara tid i ditt och andras arbete. Det bör bli lika naturligt som det är att anpassa sig efter andra regelverk, allt från BBR, TDOK, standarder, regelverk, andra lagar m.m som du annars vanligen använder i ditt dagliga arbete.