APD-plan

En APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) är en ritning över byggarbetsområdet eller en byggarbetsplats som bland annat visualiserar vilka platser för material, vägar för transporter, skyltar och skyddsåtgärder som finns. 

Här förklarar vi APD-planen och dess påverkan för en bättre produktion och hur den är ett viktigt verktyg i byggarbetsmiljöarbetet.

En APD-plan ska visualisera exempelvis:

  • Transportvägar och tillfälliga vägar (för ex. tredje man)
  • Upplagsplatser, containrar et c
  • Bodar och kontor
  • Hjälpmedel och beredskapsutrustning
  • Skyddsåtgärder (tekniska)

Svårigheten med en APD-plan är att få den tillräckligt detaljerad och samtidigt enkel att överblicka. Det finns tillfällen då en APD-plan behöver vara riktad mot yrkesarbetare och andra då den behöver visa exempelvis vart tredje man eller besökare får vistas (tillfälliga gångvägar o dyl). 

Uppdatera alltid en APD-plan i takt med att arbetena fortskrider och förändras.

Nya och större material, avstängningar eller viss typen av arbeten som kräver att man tar en yta i anspråk bör planeras genom arbetsberedningar - och varje arbetsberedning bör i sin tur leda till att man uppdaterar APD-planen.

En APD-plan kan innehålla hur många symboler som helst, bara det inte blir rörigt. Tänk på att ha en förklaringsruta för respektive symbol eller de olika streck och markeringar som finns på ritningen.