Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder är samlingsnamnet på de aktiviteter, material, rutiner och så vidare, som har till uppgift att skydda de som arbetar, besöker eller uppehåller sig i närheten av ett arbetsområde. 

Här går vi igenom hur man bör arbeta med olika skyddsåtgärder från olika kategorier och ger exempel på dessa.

Tekniska skyddsåtgärder

Den typ av skyddsåtgärd som de flesta tänker på när det gäller skydd är de av teknisk eller fysisk karaktär. Men även dessa tekniska skyddsåtgärder kan delas upp i olika kategorier, beroende på förutsättningarna på ett arbetsområde. 

Hinder som teknisk skyddsåtgärd

Ett hinder har till uppgift att stoppa personer eller fordon från att beträda hela eller delar av ett arbetsområde. Det kan vara exempelvis en avstängning (kravallstaket, tung avstängning för trafik et c), påbuds- eller förbudsinformation (tavlor), larm av olika slag et c.

Hjälpmedel som teknisk skyddsåtgärd

Ett hjälpmedel verkar för att förenkla ett arbete som annars utan hjälpmedlet innebär en risk för (vanligtvis) en yrkesarbetare. I praktiken så är det till exempel:

 • Liftar, plattformar och ställningar
 • Kranar och andra lyfthjälpmedel


Nödutrustning som teknisk skyddsåtgärd

I vissa fall kan det vara så att risken för att något inträffar är minimerad/reducerad tack vare en skyddsåtgärd. Däremot innebär det inte att konsekvensen av att risken ändå inträffar är borttagen. Att planera för nödutrustning för att motverka konsekvensen av en incident (olycka, sjukdomsfall eller tillbud) blir därför också viktig. Exempel på detta är:

 • Tillfälliga larm eller speciallarm (ex. syrgasmätare vid tunnelarbeten)
 • Brandsläckningsutrustning (ex. vid Heta Arbeten)
 • Första hjälpen (ex. förbandslådor)

 

Tänk på: Alla tekniska skyddsåtgärder, oavsett om det är ett hinder, ett hjälpmedel eller nödutrustning, bör så långt som möjligt presenteras i en APD-plan. Det hjälper att visualisera så mycket som möjligt för de som arbetar eller vistas på ett arbetsområde.

Tänk på: Personlig skyddsutrustning är ingen skyddsåtgärd eller ersätter avsaknaden av en skyddsåtgärd! Skyddsutrustning är tänkt att vara ett komplement (extra skydd) efter att man har gjort de skyddsåtgärder man kan.

Organisatoriska skyddsåtgärder

Organisatoriska skyddsåtgärder avser de samlade rutiner och roller som stärker de mjuka parametrarna inom byggarbetsmiljön på en arbetsplats så som information, kommunikation, beredskap och rutiner.

Information som organisatorisk skyddsåtgärd

Man bör ha stort fokus på att de som arbetar, tillfälligt vistas eller på annat sätt berörs av ett arbetsområde (tredje man/part) hela tiden har rätt information, i rätt tid.

Exempel på information som organisatorisk skyddsåtgärd:

 • Information om pågående arbeten (kontinuerligt eller ett arbete som sker tillfälligt)
 • Tydlig skyltning om vart man får/inte får vistas
 • Kontinuerlig uppdatering om vad som pågår om arbeten utförs på ett fast driftställe


Kommunikation som organisatorisk skyddsåtgärd

Kommunikation är nyckeln till att undvika risker och krockar i arbeten och stärker inte bara arbetsmiljön utan effektiviserar även produktionen. Exempel på kommunikation som organisatorisk skyddsåtgärd:

 • Morgonmöten
 • Samordningsmöten
 • Arbetsberedningsmöten
 • Möten med pågående verksamhet


Beredskap som organisatorisk skyddsåtgärd

Beredskap innebär att man har rätt personer på plats (eller tillgängliga) med rätt kompetens under hela byggprojektet. Förutom de skyddsansvariga (byggherren och BAS-P/U) så är följande exempel på roller/resurser som ger en god beredskap:

 • Driftansvarig (för kommunikation med pågående verksamhet)
 • Brandskyddsansvarig/tillståndsansvarig för Heta Arbeten
 • Första hjälpen utbildade (et c)

Rutiner som organisatorisk skyddsåtgärd

Vilka rutiner för exempelvis städning eller skyddsronder finns på en arbetsplats? Schemalagda och väl förankrade rutiner som någon är ansvarig för att följa upp ger grunden till en bättre byggarbetsmiljö.

Behöver du få bättre koll på det praktiska arbetet med byggarbetsmiljö i din roll som byggherre, BAS-P eller BAS-U? Registrera dig för en av våra utbildningar. 

Läs mer om våra utbildningar här