KEMIKALIEFÖRTECKNING - FAROKODER

Lista med förklaringar till olika farokoder för kemiska produkter. Numreringen följer den som återfinns i BAMS-applikationen  "Övriga verktyg - Kemikalieförteckning".

1. GIFTIGT

Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

2. FRÄTANDE

Produkten är frätande på huden och kan ge allvarliga ögonskador. Produkten är även korrosiv för metaller.

3. HÄLSOFARLIGT

Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. 
Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid 
förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.

4. SKADLIGT

Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, 
som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

5. MILJÖFARLIGT

Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. 
Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

6. EXPLOSIVT

Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme.

Måste hanteras varsamt.

7. BRANDFARLIGT

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel.

Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

8. OXIDERANDE

Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.

9. GAS UNDER TRYCK

Produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyld gas. 

Behållaren kan explodera vid yttre brand.