Hoppa till innehåll

Safety First Academy

Riskhantering inom byggarbetsmiljö

Den röda tråden i allt arbete med byggarbetsmiljö i ett projekt utgår från en fungerande riskhantering.

De risker som skapas (eller redan finns i ex. en befintlig anläggning) är den minsta gemensamma nämnaren i allt arbetsmiljöarbete och det är dessa risker vi ska sträva efter att lösa eller reducera - för att helt undvika eller minska risken för incidenter (tillbud och olyckor) på en arbetsplats.

Riskhantering inom byggarbetsmiljö - Ett komplext flöde

Kort kan man säga att riskhantering innebär att:

En ny risk skapas genom att en resurs* identifierar en byggarbetsmiljörisk och en skyddsansvarig** behandlar samt vidarebefordrar informationen - oavsett skede i ett byggprojekt. 

* Ex. en projektör under planering och projektering
** Ex. byggarbetsmiljösamordnaren under planering och projektering (BAS-P)

Nedanstående flödesschema representerar ett stort urval av hur riskhantering inom byggarbetsmiljö ser ut och svarar på frågor kring vem som gör vad i olika skeden.

Byggarbetsmiljösamordning - hantering av risker

Flödesschemat ger bland annat en överblick av:

  • Vem eller vad som skapar en risk under olika skeden
  • Vem som utför en aktivitet för att på något sätt behandla den (dokumentera, planera, informera et c)
  • Kopplingen mellan risker och normala aktiviteter som sker på en byggarbetsplats

Ju mer och mer man blir insatt desto mer inser man att det bakom allt arbete med byggarbetsmiljö ligger en mängd dokument och aktiviteter att hålla reda på.

Informera även om lösta risker (versionshantering)

Många gånger så får en BAS-U en relativt klen lista över identifierade risker under projektering och planering. Det beror i nästan samtliga fall på två saker:

  1. BAS-P och den projekterande gruppen har knappt arbetat med riskidentifiering ur ett arbetsmiljöperspektiv
  2. Många av riskerna som dykit upp under planering och projektering är lösta genom att man har projekterat för en design som förhindrar att risken uppkommer

Vid 1. riskerar BAS-P och de projektörer som är inblandade att inte fullfölja sina arbetsuppgifter enligt lagkraven och det rekommenderas därför inte.

Vid 2. så är det viktigt att - även om risken är löst - informera om att man tidigare har haft den risken kopplad till en tidigare (sämre) lösning. Detta för att inte den lösningen ska komma tillbaka om man av någon anledning väljer ett annat alternativ.

Detta arbetssätt har man även nytta av i de fall man byter projektörer eller BAS-P i ett projekt. 

Skrolla till toppen