Arbetsmiljöplan på engelska (och andra språk)

En arbetsmiljöplan på engelska, eller annat språk, kan behöva upprättas i det fall man har utländsk personal som ska vara verksamma i projektet under utförande (byggnation).

Här går vi igenom om vad som gäller för att upprätta en arbetsmiljöplan på engelska (eller andra språk).

Ansvaret och kostnaden för att översätta en arbetsmiljöplan

Enligt AFS 1999:3 och råden till §13-15 så framgår att en arbetsmiljöplan ska finnas tillgänglig på svenska eller engelska men kan därutöver behöva översättas till andra språk som pratas på arbetsplatsen. Ibland kan det vara tillräckligt med muntlig information om det avser enstaka person som ska vara verksam.

Ofta vet man först under utförandeskedet (efter upphandling) att det kommer vara personal med annat språk under byggnation. Då BAS-U ansvarar för att se till att en arbetsmiljöplan ska vara tillgänglig för alla så faller även ansvaret att se till att en arbetsmiljöplan finns översatt (alt. att om det är tillräckligt: se till att arbetsmiljöinformationen når fram muntligt - gäller enbart vid enstaka personer som talar annat språk).

Men vem betalar för om en arbetsmiljöplan behöver översättas?

Då en BAS-U är utsedd av byggherren att utöva samordning och ledarskap över arbetsmiljön så innebär detta i praktiken att man kan besluta om kostnadsbärande åtgätder för att ens egna och byggherrens ansvar över arbetsmiljöarbetet (och skydd för andra) ska kunna hållas.

Så ansvaret för skyddet (och informationen) är på ett sätt delat.

Vem som i slutändan bekostar en översättning beror helt på hur upphandlingen har gjorts.

En byggherre som inte begär kommunikation på ett visst språk vid upphandling eller som information i den av BAS-P framtagen arbetsmiljöplanen kan ej heller begära anpassningar (som utgår från arbetsmiljöarbetet) utan att själv stå för kostnaderna förknippade med detta.

En entreprenör som gör avsteg från upphandlingen eller får kravet till sig genom arbetsmiljöplanen framtagen av byggherren (genom BAS-P) måste i sin tur vara beredd på att ta kostnaderna för dessa avsteg.

Summerat:

  • BAS-U ansvarar för att se till att en översättning av en arbetsmiljöplan tas fram men delar ansvaret med byggherren.

  • Byggherren bekostar översättningen om det saknas utfästelse om språk/kommunikation inom ramen för upphandling/kontraktshandlingar/arbetsmiljöplanen.

  • Entreprenören vars personal som behöver tillgodogöra sig informationen bekostar översättningen om denne har gjort avsteg från språk/kommunikation som utfästs i kontraktshandlingar/upphandling/arbetsmiljöplanen.

Behöver du hjälp med översättning av en arbetsmiljöplan?

Vi kan ta fram en arbetsmiljöplan (för tillfället bara på engelska) från grunden eller anpassa en redan befintlig arbetsmiljöplan.