Hoppa till innehåll

Safety First Academy

Arbetsmiljöplan för bygg och anläggning

En arbetsmiljöplan är det yttersta verktyget som styr arbetsmiljöarbetet inom ett bygg- och anläggningsprojekt. Det är ett levande dokument som kräver fortlöpande förbättring och förändring beroende på vart i ett projekt man befinner sig.

Arbetsmiljöplan - ansvar när och hur?

En arbetsmiljöplan initieras under planeringen och projekteringen av BAS-P och förädlas och ändras av BAS-U och har som krav att innehålla följande (klicka för att läsa mer om varje avsnitt):

A: De skydds- och ordningsregler som gäller på arbetsplatsen.

B: En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras

C: Beaktandet av 13 stycken olika arbeten med särskilda risker.

D: Beakta om arbete ska utföras där det redan finns pågående verksamhet.

I det fall det förekommer arbeten med särskilda risker enligt C så ska det dessutom beskrivas hur man förebygger dessa risker.

Ovanstående är alltså det minsta kravet på en arbetsmiljöplan och som tydliggörs i AFS 1999:3. Men därtill kommer en massa mer information och aktiviteter som är absolut nödvändiga för att upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete och inte minst reducera eller minimera risken för incidenter (tillbud och olyckor) på en byggarbetsplats.

Arbetsmiljöplanen -

Formatet på de flesta mallar för en arbetsmiljöplan inom bygg- och anläggning är ofta ett massivt dokument som är svårt att navigera och överblicka. 

I andra fall så använder man sig av det senaste projektets arbetsmiljöplan (eller en bearbetad kopia från ett annat projekt) där en hel del viktig information kan saknas. Risken är då att det är information som kanske behövs för det nya projektet.

1. Ansvaret för arbertsmiljöplanen

Ansvaret för att en arbetsmiljöplan tas fram och arbetas med (utvecklas) ligger alltid hos byggherren parallellt med byggarbetsmiljösamordnaren under planering och projektering (BAS-P).


Mer erfarna och större byggherrar har ofta en egen mall för en arbetsmiljöplan och i vissa fall en arbetsmiljöorganisation eller -koordinator som stöd. Med det sagt så innebär det inte per automatik att dessa mallar och dokument är bra - många tappar fokus på slutanvändningen och slutkunden under arbetets gång.

Mindre erfarna byggherrar förlitar sig allt ofta på att de som jobbar med byggarbetsmiljö tar fram dokument och information och på så sätt tillhandahåller ett arbetssätt (och därigenom en mall på en arbetsmiljöplan).


Den BAS-P som är utsedd har dock som ansvar att initiera en arbetsmiljöplan och i kombination med en ledande roll har man därför många gånger stor möjlighet att påverka hur en arbetsmiljöplan ser ut och presenteras.

Vad som passar din kund kan därför se olika ut. Många gånger så ses det som positivt med att komma med feedback på ett befintligt arbetssätt.

Under Arbetsmiljöplan - Exempel på format hittar du en analys av olika arbetsmiljöplaner med länkar till dokument och verktyg.

Arbetsmiljöplanens slutanvändning och slutkund

Trots att arbetsmiljöplanen är ett levande och kontinuerligt uppdaterat dokument så har den en slutanvändning och en slutkund


Slutanvändningen av en arbetsmiljöplan  är inte definitiv att en arbetsmiljöplan ska innehålla så mycket information som möjligt för nästa person (ex. från BAS-P till BAS-U) under nästa skede. Syftet är att nästa person ska kunna använda informationen som beslutsunderlag när det gäller exempelvis skyddsanordningar eller skyddsåtgärder.

Slutkunden är de yrkesarbetare (arbetstagare) som ska tillgodogöra sig informationen om vilka risker som är förknippade med att uppehålla sig och arbeta inom ett specifikt område under en viss tid (ex. en byggarbetsplats och de aktiviteter som sker där).


Många arbetsmiljöplaner, och arbetet med dessa, har en stor diskrepans mellan hur man vidarebefordrar information (ex. BAS-P till BAS-U) och hur man kommunicerar till de som ska tillgodogöra sig den informationen (yrkesarbetarna). Det är inte ovanligt att en arbetsmiljöplan består av +30 sidor löpande och akademisk text.

Resultatet är ofta att de som har mest nytta av informationen inte kan, har svårt eller vill inte ens läsa en arbetsmiljöplan.

Skrolla till toppen